Lapin Metsäpalvelut Oy

Metsäpalvelut

Metsänhoito

Hoidetaan taimikkosi kuntoon!

Hyvin hoidetusta metsästä saadaan paras tuotto. Kannattavan metsänhoidon perusperiaatteet ovat oikea ajankohta ja laadukas toteutus. Jo taimikkovaiheen metsänhoidolla on merkitystä. Oikein ajoitetulla työllä kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Toteutamme kaikki työvaiheet hyvän metsänhoidon suositusten ja metsäsertifioinnin mukaisesti – tarvittaessa myös nopealla aikataululla.

Huomioimme kaikessa metsänkäsittelyssä luonnon monimuotoisuuden, metsän asukit ja niiden elinympäristöt. Halutessasi voimme hoitaa myös Metsätalouden kannustinjärjestelmän -Metkatukien hakemisen puolestasi.

Taimikon varhaishoito

Kasvatettava havupuutaimikko voi tarvita hoitoa jo varhaisessa vaiheessa, taimikon ollessa keskipituudeltaan vain 1-2 metrisiä.
Varhaishoidossa poistetaan tukahduttava lehtipuuvesakko kasvatettavien havupuutaimien ympäriltä. Hoitotyön jälkeen taimikon kasvu kiihtyy sen saadessa lisää elintilaa ja valoa. Myöhään tehtynä varhaishoidon kustannukset nousevat ja kasvatettava puusto on voinut jo vaurioitua, joten hoitotyöt on hyvä tehdä ajoissa.

Taimikonhoito

Taimikonhoidon tavoitteena on luoda kasvatettaville puille hyvät kasvuolosuhteet. Puuston kehitystä ohjataan taloudellisesti arvokkaisiin puulajeihin ja -yksilöihin poistamalla huonolaatuisia ja vähäarvoisempia taimia. Lisäksi liian tiheät kohdat harvennetaan oikeaan kasvutiheyteen.

Oikeaan aikaan tehdyllä hoidolla saadaan ensiharvennuksessa järeämpää ja arvokkaampaa puuta. Pohjois-Suomessa taimikonhoito kannattaa tehdä kuusen ollessa 2–3 metristä, männyn 3–5 metristä ja koivun 4–5 metristä.

Nuoren metsän kunnostus

Nuoren metsän kunnostuksella tarkoitetaan taimikkovaiheen ohittaneen metsän harvennusta. Puuston keskipituus on yleensä yli 7 metriä. Nuoren metsän kunnostus on tarpeellista kohteilla, joilla taimikonhoito on jäänyt tekemättä tai se on tehty liian kevyesti, mutta kohteella ei ole vielä tarpeeksi ainespuuta jotta se olisi valmis koneelliseen ensiharvennukseen. Hoitotyö toteutetaan yleensä metsurityönä raivaussahalla, jolloin pienpuusto kaadetaan maahan.

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus toteutetaan ennen koneellista puunkorjuuta. Kohteelta poistetaan alle ainespuun kokoista puustoa, joka haittaa korjuuta. Ennakkoraivaamattomissa kohteissa työskentely on hitaampaa ja harvennuksen laatu heikompaa, koska pienpuusto haittaa näkyvyyttä ja on koneen tiellä. Ennakoraivaus alentaa korjuun kustannuksia ja vähentää puustovaurioiden määrää.

Uudisalan raivaus

Uudistushakkuun jälkeen metsään jää usein huonolaatuista puustoa. Jos sitä on runsaasti, se vaikeuttaa maanmuokkaus- ja istutustyötä. Puusto voi olla haitaksi myös uuden taimikon kasvulle. Ylimääräinen puusto raivataan ennen maanmuokkausta. Raivaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian uudistushakkuun jälkeen, jotta alueen maanmuokkaus ja viljely eivät viivästy.

Metsän uudistaminen

Päätehakkuun jälkeen alueelle on tarkoitus saada uusi hyvälaatuinen taimikko. Tämän onnistumiseen vaikuttavat valitut toimenpiteet, niiden oikea-aikaisuus ja työn laatu.

Metsänuudistaminen aloitetaan tarvittaessa uudistusalueen raivauksella. Tämän jälkeen alueelle tehdään maanmuokkaus, jotta taimelle tai siemenelle saadaan parhaat kasvuolosuhteet. Muokkaustapaan sekä puulajin valintaan vaikuttavat alueen kasvupaikkaluokka sekä maalaji.

Uudet puut istuttamalla tai kylväen

Metsä voidaan uudistaa joko istuttamalla tai kylvämällä. Kylvö sopii parhaiten karuille ja kivisille kasvupaikoille ja on kustannustehokasta. Viljavammilla mailla taimien istutus on kannattavampaa.

Tarvittaessa hoidamme koko uudistusketjun suunnittelusta toteutukseen yhteistyössä paikallisten koneurakoitsijoiden sekä taimien tuottajien kanssa. Palveluihimme kuuluvat mm.

 • taimien hankinta
 • kuljetukset
 • istutukset
 • käsinkylvö
 • uudistusalan raivaus

Asiantuntijapalvelut

Tiedätkö, millaisia metsänhoitotöitä metsäsi tarvitsee päästäkseen parhaaseen tuottoon? Vai olisiko jokin alue kenties täydellinen kohde laittaa suojeluun ja saada siitä rahallisia korvauksia? Entäpäs onko mielessäsi ollut koko tilan myynti tai tarvitsetko lausuntoa esimerkiksi pankkia varten. Meillä työskentelee useita metsäammattilaisia, jotka hoitavat näitä asioita puolestasi. Toteutamme myös muille yrityksille maastotyötä kiireitä helpottamaan.

Metsäsuunnitelma

Toteutamme Pohjois-Suomen alueella metsäsuunnittelua metsänomistajien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Valmiin metsäsuunnitelman luovutamme henkilökohtaisesti opastuksen kanssa. Suunnitelmien teossa hyödynnämme maastokäyntien lisäksi aineistoa metsään.fi sivuilta sekä Forest Kit -metsäsuunnittelusovellusta.

Metsäsuunnitelman hyödyt:

 • Ajantasaiset puustotiedot antavat kattavan tiedon tilan metsätaloudellisesta arvosta.
 • Metsätilan mahdollisuudet konkretisoituvat
 • Päätöksenteko metsätilaa koskevissa asioissa helpottuu
 • Suunnitelman avulla puukaupan, puunkorjuun ja metsähoitotöiden suunnittelu helpottuu.
  Suunnitelma on lisäksi hyvä apu tarjouksia pyytäessä
 • Tilan menojen ja tulojen arviointi helpottuu
 • Metsänomistajalle selviää tilan metsänhoitokohteet, joihin voi hakea valtion tukea.

Tiesithän, että suunnitelmasta tulleet kulut voit vähentää metsäverotuksessa.

Tila-arvio

Tila-arvio on metsiesi arvolaskelma. Voimme laatia arvion metsiesi taloudellisesta arvosta, jota voit käyttää mm. perunkirjoituksissa, omaisuuden jaossa tai tilan myynnissä.

Tila-arvio tehdään maastomittauksien avulla. Maastossa tehtyjen mittauksien ja havaintojen perusteella tilasta tehdään kirjallinen raportti.

Arvion teossa käytetään apuna Etapio Forest Kit -sovellusta, joka käyttää metsän arvonlaskennassa summa-arvomenetelmää.

Ympäristötukihakemukset

Teemme kartoituksen metsätilastasi myös luontoarvoja ajatellen. Metsäkeskus voi myöntää ympäristötukia esimerkiksi puronvarsikohteisiin tai alueisiin jotka sisältävät paljon lahopuuta. Ely-keskus puolestaa rahoittaa laajempia kokonaisuuksia pysyväänkin suojeluun. Kartoitamme mahdolliset kohteet ja teemme hakemukset puolestasi. Ympäristöntukihakemusten valmistelu on metsänomistajalle maksutonta.

Muut palvelut

Meillä on päivittäin kulkua metsissä eri puolella Pohjois-Suomea. Metsänhoitotöiden myötä valvomme työn laatua, hinnoittelemme uusia kohteita ja hoidamme lukuisia muita tehtäviä työmailla. Lisänä näille, teemme muille metsäalan yrityksille muun muassa korjuujäljen tarkastuksia, luontolaadun mittauksia, motokontrolleja, leimikon nauhoituksia ja maastoinventointeja.

Hakkuupalvelut

Toteutamme hakkuupalvelut kevyellä kalustolla luontoa mahdollisimman vähän vahingoittaen. Moottori- ja raivaussahan lisäksi käytössämme on pienmetsäkoneita, joilla metsässä liikkuminen on ketterää ja puuston juuristovauriot jäävät vähäisiksi.

Pihapuiden kaadot

Teemme pihapuiden ja erityispuiden kaatotöitä sekä tonttihakkuita ja -raivauksia. Ammattitaitoiset metsurimme käyttävät tarvittaessa erityisvarusteita, kiipeilytekniikkaa, nostokoriautoa tai puominosturia.

Meillä on toiminnan vastuuvakuutus ja työn osuus ovat kotitalousvähennyskelpoista. Palveluun kuuluu maksuton arviointikäynti.

Tontti- ja puistohakkuut

Toteutamme pääosin Rovaniemen kaupungin alueella rakennusteknisiä hakkuita; kuten linja ja tonttihakkuita. Näissä käytämme tarpeen vaatiessa joko koneellista kalustoa tai metsureita. Lisäksi teemme Rovaniemen kaupungille vuotuisasti puistohakkuita, josta saatavan puutavaran välitämme asukkaille myyntiin. Kaupungin hakkuut suunnittelemme aina yhteistyössä kaupungin edustajan kanssa.

Harvennus- ja maisemahakkuut

Toteutamme pienimuotoisia energiapuu ja ensiharvennushakkuita Rovaniemen kaupungin lähiympäristössä. Lisäksi teemme erityisesti maisemallisia hakkuita esimerkiksi haastavilla ranta-alueilla. Näissä voimme olla mukana myös suunnittelussa alusta loppuun saakka.

Luonnonhoito

Talousmetsien luonnonhoidon tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilymistä myös tulevaisuudessa. Luonnonhoidon käytänteitä toteutetaan kaikessa metsänkäsittelyssä, esimerkkinä tästä mainittakoon muun muassa säästöpuuryhmien, lahopuiden ja riistatiheiköiden jättäminen toimenpiteiden ulkopuolelle. Lisäksi metsäammattilaiset toteuttavat suurempia luonnonhoito hankkeita, joilla on alueellisesti isompi merkitys. Toteutamme ympäristöntukihakemusten lisäksi muun muassa kulotuksia sekä ennallistamisia yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kulotus ja ennallistaminen

Metsän kulotuksella tarkoitetaan tulen tarkoituksellista hyödyntämistä luonnonhoidossa, maataloudessa ja metsänhoidossa.

Metsänhoidollisessa kulotuksessa hakkuualueen hakkuutähteet, jätepuusto ja osa maanpinnan humuskerrosta poltetaan metsän luontaista uudistamista varten. Metsän ennallistamisessa poltetaan myös alueen elävä puusto.

Paloalueella hakeutuu lajeja, jotka ovat riippuvaisia palossa vaurioituneesta puuaineksesta. Monet paloa kaipaavat lajit ovat harvinaistuneet ja osin jopa uhanalaistuneet.

Teemme kulotusta yhteistyössä Tornatorin, Metsä Groupin ja Metsähallituksen kanssa.

Teemme metsien ennallistamista, eli palautamme luonto sellaiseksi kuin se on alun perin, ilman ihmisen toimia ollutkin. Työmme on metsäluonnon hoitoa, jolla teemme mm. parempaa elinympäristöä linnuille ja muille metsäneläimille.

Lapin Metsäpalvelut Oy | Rekkatie 2, 96910 Rovaniemi | info@lapinmetsapalvelut.fi